Wanneer mag mijn kind naar school?
In Nederland gaan vrijwel alle kinderen naar school als ze 4 jaar zijn. Dit vergroot hun kansen op een goed schoolverloop en in de toekomst op een passende plaats op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Het is dus belangrijk om uw kind al vanaf het 4e jaar naar school te laten gaan. Tot het 4e jaar kan uw kind gebruik maken van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. 

Een kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt (als uw kind op 13 mei  5 jaar wordt, is uw kind per 1 juni van datzelfde jaar leerplichtig). Als uw kind leerplichtig is, moet uw kind volgens de voorgeschreven tijden naar school. De leerplichtwet geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers. 

Ouders hebben de taak hun leerplichtig kind in te schrijven op een school en ervoor te zorgen dat hun kind het onderwijs ook echt volgt. Dit is wettelijk geregeld in de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet in staat is om naar school te gaan door een lichamelijke of psychische oorzaak. 

Voor gedetailleerde informatie over aanmelden klik hier