Privacyverklaring  
Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs, gevestigd te Leidschendam, neemt privacy serieus.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacybeleid 
Panta Rhei verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Panta Rhei verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, personeel, bezoekers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens via het inschrijvingsformulier voor leerlingen en bij het in dienst nemen van personeel. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers. Verder ontvangen wij ook persoonsgegevens van derden.
Gegevens die wij niet van de medewerker hebben ontvangen en ook niet zelf hebben verzameld, hebben wij ontvangen van de volgende derde partijen: De Arbodienst en Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM)

Waarom wij persoonsgegevens gebruiken
 
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden. Persoonsgegevens van personeel gebruiken wij alleen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

Beveiligen en bewaren 
Panta Rhei neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling. In onderstaande documenten is de regeling bewaartermijnen te vinden. 

Persoonsgegevens delen met derden? 
Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij maken ook gebruik van clouddiensten waarbij gegevens mogelijk op een server in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming. 

Melding misstanden
 
Ook als u een melding doet van een misstand in onze organisatie, zullen uw gegevens worden verwerkt. U kunt daarom ook een melding doen via de klokkenluidersregeling. Deze is te vinden op www.stichtingpantarhei.nl .

 Welke rechten heb ik?

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen vragen om de verwerking van uw persoons-gegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, of heeft u een klacht inzake verwerking van privacy? Dan kunt u contact opnemen met ons of rechtstreeks met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), Rob van Son van Privaty. Bereikbaar via R.vanSon@Privaty.nl 

Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens). 

Datum laatste wijziging: 23 maart 2021


Hieronder vindt u beleidsdocumenten die de privacy waarborgen.
Overzicht toegangsrechten interne verwerkers
Privacyreglement Panta Rhei 
Privacy statement bezoekers website Panta Rhei
Protocol gebruik van e-mail, ICT, sociale media
Procedure melden beveiligingsincidenten/datalekken
Register van bewaartermijnen.pdf